GLOBE for You

การกรอกข้อมูลการตรวจวัด GLOBE

For you-GLOBE [Teacher] Account new.pdf

GLOBE Teacher Account

For you-DATA Entry intro.pdf

การบันทึกข้อมูลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

For you-How to globe app-intro.pdf

มีอะไรบ้างใน GLOBE Observer app

การใช้งานโปรแกรม ZOOM

GLOBRforYOU-Rename ZOOM 20042021.pdf

การเปลี่ยนชื่อในโปรแกรม ZOOM

GLOBRforYOU-Share Screen ZOOM 20042021.pdf

การ Share Screen ในโปรแกรม ZOOM

GLOBRforYOU-Virtual Background ZOOM 20042021.pdf

การใส่ฉากหลังในโปรแกรม ZOOM

จำนวนผู้เข้าชม