NEW & EVENT

GLOBE Student Exchange Program

GLOBE Star

สัมมนาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

งานสัมมนาวิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งปี เตรียมความพร้อมทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับ GLOBE ประเทศไทย รวมถึงเวทีการประกวด       งานวิจัยสื่งแวดล้อมระดับประเทศ และการก้าวสู่เวทีการประกวดระดับนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

ที่สุดของงานอบรมแห่งปี การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 สำหรับครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ วิชาสิ่งแวดล้อม วิชาโครงงาน ระดับชั้น ป.4 - ป.6 และ ม.1 - ม.3 โดยเปิดอบรม 2 รุ่น เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม

เด็กไทยในเวทีการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำระดับโลก

ร่วมเป็นกำลังใจเชียร์เด็กไทย นายธนวิชญ์  น้ำใจดี  และนายฟิวเจอร์  คงชู จากโรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์  จ.เชียงราย โดยมีนายสุธิพงษ์  ใจแก้ว เป็นครูที่ปรึกษา เข้าร่วมการประกวด Stockholm Junior Water Prize 2021 เดือนสิงหาคม 2564 ในชื่อผลงาน "Bio-Moisture-Nutrient Absorbing Belt for Promoting the Sugarcane Seedlings Growth from the Local Waste"

GLOBE AIR QUALITY AWARENESS CAMPAIGN

24 มิถุนายน 2564 พบกับเสนาออนไลน์ เรื่อง GLOBE AIR QUALITY AWARENESS CAMPAIGN ผ่าน ZOOM โดย ดร.วัชรี รวยรื่น 

จำนวนผู้เข้าชม