บรรยากาศ (Atmosphere)

หลักวิธีดำเนินการตรวจวัด

01-การตรวจวัดบรรยากาศ.pdf

บรรยากาศ

02-อุณหภูมิอากาศ.pdf

อุณหภูมิอากาศ

03-ความชื่นสัมพัทธ์อากาศ.pdf

ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ

04-เมฆและปริมาณเมฆปกคลุม.pdf

เมฆ และปริมาณเมฆปกคลุม

05-ปริมาณฝน.pdf

ปริมาณฝน

06-การส่งข้อมูล.pdf

การส่งข้อมูล

สื่อ และอุปกรณ์

Cloud chart.pdf

แผนภาพเมฆ

cloud chart2019.PDF

Cloud Chart

GLOBECloudSkyWindow_Final.pdf

GLOBECloudSkyWindow

จำนวนผู้เข้าชม