ดิน (Pedosphere (Soil))

หลักวิธีดำเนินการตรวจวัด

01-การศึกษาเรื่องดิน.pdf

การศึกษาเรื่องดิน

02-การเก็บตัวอย่างดิน.pdf

การเก็บตัวอย่างดิน

03-1-โครงสร้างดิน.pdf

โครงสร้างดิน

03-2-สีดิน.pdf

สีของดิน

03-3-การยึดตัวของดิน.pdf

การตรวจวัดการยึดตัวของดิน

03-4-เนื้อดิน.pdf

เนื้อดิน

03-5-อุณหภูมิดิน.pdf

อุณหภูมิดิน

03-6-ความชื้นในดิน.pdf

ความชื้นในดิน

04-1-ค่าความเป็นกรด-เบส ของดิน.pdf

ความเป็นกรด-เบส ของดิน

04-1-ความอุดมสมบูรณ์ของดิน.pdf

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

05-การส่งข้อมูล.pdf

การส่งข้อมูล

สื่อ และอุปกรณ์

คู่มือการจำแนกเนื้อดินด้วยวิธีการสัมผัส ในภาคสนาม

โครงสร้างดิน

จำนวนผู้เข้าชม