การตรวจวัด ด้านบรรยากาศ

ตู้กำบังเครื่องมือ

วัดอุณหภูมิอากาศ

ปริมาณเมฆปกคลุม

วัดปริมาณน้ำฝน

จำนวนผู้เข้าชม